Tisková zpráva - Návrh pravidel pro zařazení systému hodnocení kvality vzdělávacích zařízení v JMK

Již druhým rokem realizuje společnost BEVE, spol. s r.o. projekt s názvem „Společně v dalším vzdělávání“, CZ.1.07/3.2.04/04.0079, jejímž partnerem, mimo jiných, je občanské sdružení s názvem Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského (dále jen RPVC AJAK o.s.) se sídlem v Brně. Mezi celou řadu aktivit a cílů, které jsou po dobu realizace projektu uskutečňovány, patří také aktivita s názvem Návrh pravidel pro zařazení systému hodnocení kvality vzdělávacích zařízení v JMK z pohledu kvality vzdělavatele, lektorů a zaměstnanců vzdělávacích zařízení, jejímž nositelem odpovědným za výstupy této aktivity je právě občanské sdružení. I přes ucelený název aktivity, skrývá tento pojem celou řadu dílčích a neméně důležitých činností, na kterých se podílí zaměstnanci občanského sdružení.

Jednou z dílčích aktivit je stanovení kritérií pro hodnocení kvality vzdělávacích institucí. Důležitost této aktivity spatřujeme především v potřebnosti vypracovat a zavést ucelené mechanismy certifikace lektorů, vzdělávacích programů a vzdělávacích institucí, jež by zvýšily kvalitu různých forem vzdělávání dospělých a jež by umožnily soustavnější a průhlednější systém dalšího vzdělávání. Kritéria kvality pro hodnocení vzdělávacích institucí jsou vytvářena, nebo konzultována, ve spolupráci se členy realizačního týmu projektu, Miloše Antoše, místopředsedy Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje, Mgr. Luciena Rozprýma, vedoucího oddělení Odboru školství – oddělení prevence a volnočasových aktivit a Mgr. Eriky Konupčíkové, výkonné ředitelky Asociace institucí vzdělávání dospělých. Cílem této aktivity je zapojit vzdělávací instituce, které trvale a aktivně působí v oblasti vzdělávání dospělých, zviditelnit jejich činnosti a spolupracovat s nimi na zkvalitnění a zlepšení systému dalšího vzdělávání.

Mezi další aktivity projektu patřilo vytvoření vzdělávacího programu Lektor vzdělávání dospělých. Již koncem minulého roku se začalo usilovně pracovat na vytvoření tohoto vzdělávacího programu s celou řadou odborníků z praxe. Byly vytvořeny materiály, metodiky a studijní opory, které sloužily jako podklad pro výuku v pilotních ověřeních realizovaných v období od března do června tohoto roku. Uskutečnily se dvě pilotní ověření, každé v rozsahu 100 hodin, přičemž výsledkem bylo 26 úspěšně podpořených osob – tzn. zúčastnili se pilotního ověření vzdělávacího programu a úspěšně složili písemnou i ústní závěrečnou

zkoušku. Pilotní ověření bylo realizováno v sídle RPVC AJAK o.s., na Malinovského nám. 4, 660 87 Brno ve dvou skupinách, buď vždy v sobotu v termínu od 1. 3. – 18. 5. 2014 nebo vždy v pátek v termínu od 4. 4. – 20. 6. 2014. Podpořené osoby projektu měly možnost čerpat stravné a cestovné a byly informovány o tom, že celé pilotní ověření vzdělávacího programu a také celá realizace projektu je spolufinancována z fondů EU.

Mgr. Michaela Kopecká, 9.9.2014